Projektová dokumentace a její typy

Dobrý dům, to není jen spousta cihel, dřeva či betonu. Abyste mohli postavit kvalitní dům, musíte mít především kvalitní, koncepčně promyšlený a důkladně zpracovaný projekt.
Každý projekt novostavby nebo rekonstrukce obsahuje několik dílčích mezistupňů. Tyto typy dílčích projektových úkonů a jejich obsah je stanoven zákonem č. 183/2006 Sb., a především jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb.
Náš ateliér provádí všechny tyto typy projektových dokumentací:

Dokumentace pro územní řízení

Územním řízením se rozhoduje o umísťování staveb v území, ochraně zájmu, využití území, popřípadě o dělení a zcelování pozemků. Účelem tohoto řízení při realizaci novostaveb je rozhodnout, zda dům tak jak je navržen, může být v daném území postaven či nikoli. Tomu odpovídá i samotný rozsah této dokumentace. Zaměření je kladeno především na vzhled, situaci stavby a její napojení na inženýrské sítě.

Dokumentace pro ohlášení stavby / pro stavební povolení

Tato dokumentace slouží k vydání úředního povolení k realizaci stavby. K tomuto účelu je také přizpůsobena. Jsou zde detailněji definovány veškeré tvary a skladby konstrukcí, ale také velikosti, rozměry a materiál všech prvků. Rozsah dokumentace je takový, aby stavební úřad mohl posoudit, jestli je dům navržen správně a splňuje všechny obecně platné technické požadavky. Tato projektová dokumentace mimo jiné musí obsahovat i statický výpočet, požárně bezpečnostní řešení a průkaz energetické náročnosti.

Dokumentace pro provedení stavby

Takto zpracovaný projekt použijeme pro samotnou výstavbu. Zde je již velmi vysoká detailnost. Výkresy jsou totiž zpracovány ve velkém měřítku. Dále jsou zde zpracovány všechny významné detaily konstrukcí, které popisují konstrukční propojení a další návazanosti. Součástí této dokumentace jsou i výpisy truhlářských, zámečnických, klempířských výrobků a hlavně položkový rozpočet stavby.

Při stavbách menšího rozsahu je možno tyto dokumentace sloučit do jedné. Ušetří se tím čas i peníze.